a. het restaureren en/of aankopen van monumentale en anderszins cultureel van belang zijnde gebouwen;

b. het aankopen of stichten van gebouwen met een (beoogde culturele of maatschappelijke bestemming, zoals musea en ziekhuizen);

c. het verlenen van financiële steun aan derden bij het restaureren, aankopen, uitbreiden, verbouwen, exploiteren en/of stichten van gebouwen zoals hiervoor bedoeld

d. het steunen van maatschappelijk of cultureel nuttig werk en onderzoek;

en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Drs Cor van Zadelhoff Fonds

De Stichting Drs Cor van Zadelhoff Fonds is in 1994 opgericht om diverse goede doelen financieel te ondersteunen, vooral op het vlak van cultureel erfgoed. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het doel, bestuur en beloningsbeleid van de Stichting zijn elders op deze website opgenomen.

De Stichting bezit vermogensbestanddelen die recht geven op geregelde liquiditeit. De stichting werft niet actief fondsen onder het publiek.

Het aanhouden van de gelden via de bank, al dan niet belegd, vormt de eenvoudigste manier om ontvangen schenkingen en dividend te kunnen aanwenden.

Het voornemen bestaat om het dividend en/of schenkingen en/of rendement op de beleggingen voor minstens 90% uit te geven aan goede doelen en wel binnen een jaar na ontvangst, of bij wijze van uitzondering binnen twee jaar na ontvangst.

Voor de besteding van de ontvangen schenkingen richt het bestuur zich tot op heden voornamelijk op onderhoudsbijdragen ten behoeve van gebouwen met culturele bestemming en/of beeldbepalende gebouwen, die onvoldoende economisch draagvlak hebben. Ook zijn substantiële schenkingen gedaan aan andere doelen die bij voldoende middelen blijvend ondersteund zullen worden.

De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan, kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, dan wel van een langjarige uitkering. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.

Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden zorgvuldig behouden en bewaren.

De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken van de door de Stichting gesteunde projecten vergezeld van de nodige informatie over het desbetreffende project.

Het bestuur is op lange termijn optimistisch over de toekomst van de stichting. Op korte termijn worden de inkomsten helaas negatief beïnvloed door de mondiale economische crisis.

Het bestuur van Stichting Drs Cor van Zadelhoff Fonds.